Förnuft och känsla

Förnuft och känsla

Förnuft och känsla

Fokuserad koncentration behövs

Det bekymrar mig att det blir allt svårare att ha ett balanserat synsätt. Det är så lätt att bli misstolkad, inte minst av dem som ser en möjlighet i att förvränga budskapet i det man säger. Mer och mer verkar det finnas de som arbetar för en starkare polarisering där människor antingen hamnar på den ena eller andra kanten. Ofta finns inte heller tid eller lust att väga det ena mot det andra och se att verkligheten inte är vit eller svart. När man uttalar sig om något kan det därför alltför lätt vinklas till något man absolut inte vill.

Den rörelse av ”fake news”-anhängare som vuxit fram har en agenda som vi behöver se upp med. Här finns en medveten strategi att ifrågasätta mycket av media och det vedertagna för att på så sätt kunna påverka i önskad politisk riktning. Att då vara kritiskt granskande till något etablerat medför svårigheter, eftersom det finns risk att bli utnyttjad i sådana syften. Det finns de som ser möjligheter i att t ex förkasta vetenskap och det etablerade samhället för sin egen tvivelaktiga sak. Det är där problemen med att vara eftertänksam och väga det ena mot det andra kommer in.

Vi behöver en balans mellan å ena sidan vetenskap och å andra sidan en välutvecklad känsla för empati och etik. Vetenskap är viktig för att motverka ”fake news” (alternativa fakta), samtidigt som vetenskap inte alltid går ihop med medkännande med andra. Ett balanserat synsätt behövs i stort som smått, vilket nu märks inom politiken. Men det har också länge varit tydligt i hundvärlden. Där dyker upp absurda ”sanningar”, liknande alternativa fakta, som att hundar mår bra av att vara i bur eller att det är ett större djurskyddsproblem med dem som är snälla mot sina hundar än med dem som är tydliga ledare. Att det inte stämmer kan vi komma fram till med hjälp av både vetenskap och empati.

Jag har under lång tid ifrågasatt den tyngd som vetenskap kan få, framförallt på grund av två problem. Det ena är att det finns en tendens att sätta likhetstecken mellan vetenskap och sanning. Vetenskapliga fakta är ett resultat av det vi idag vet utifrån det synsätt som just den vetenskapen har. Det kan aldrig vara en objektiv neutral sanning eftersom vår kultur och våra värderingar påverkar både val av forskning, metoder och slutsatser. Dessutom förändras forskningsresultat med tiden, vilket är mycket tydligt när vi ser tillbaka.

Det andra problemet är kanske det mest allvarliga. De vetenskapliga fakta som kommer fram behöver varken vara empatiska eller etiskt acceptabla. Det gäller även det sätt som forskningen görs på, själva genomförandet kan vara långt ifrån empatiskt och etiskt. Ofta bedrivs vetenskap i ”samhällets tjänst” och bevarar på så sätt nuvarande normer och synsätt, t ex på djur. Många gånger är det också sådan forskning som kan finansieras, vilket gör det svårt för normbrytande forskning att ta sig fram.

Vetenskap får inte bli sanning, men vi får akta oss så att inte åsikter eller propaganda blir den alternativa sanningen. Vi måste både träna vår empatiska förmåga och använda vårt förnuft för att granska och bilda oss en egen uppfattning. Det är genom det vi kan arbeta för att djur får ett egenvärde och behandlas annorlunda än idag. Och inte bara det – på sikt kommer vår förmåga att vara kritiskt granskande utifrån ett empatiskt perspektiv att avgöra vad vi får för samhälle att leva i.

Kommentarer ( 2 )

  • Barbro Carlberg

    Valet av vad som får forskas på och finansieras beror ju också på vad som är ”sanning” i samhället just då. Så varken vetenskap eller sunt förnuft (vad är det? Alla har sitt eget sunda förnuft) kan driva normerna åt rätt håll. Nu har vetenskapen, bl a genom Per Jensen, lyckats börja ta reda på det vi alla länge vetat om djurs kognitiva förmågor och behov. Låt oss ha en.öppen fortlöpande diskussion och försöka vara öppna för utveckling. Vi vet inte säkert den ultimata ”sanningen”.

    • Kerstin Malm

      Jag håller helt med dig om att vi inte har någon sanning, det är just en av poängerna med mitt inlägg. Likaså tycker jag att vi ska ha en fortlöpande diskussion och vara öppna för utveckling, det är också en av avsikterna med mina inlägg. Men vad jag efterlyser är att vi även behöver använda vår känsla och empati för att kunna värdera om det vi hör är medkännande och etiskt. Vi behöver också bli medvetna om hur indoktrinerade vi blir av den vetenskap som lyfts fram i vårt samhälle. Det finns många sätt att belysa verkligheten på. Att ta in andra synsätt och vetenskaper, tillsammans med sin förmåga till empati, är att se en helhet som vi annars går miste om.